Sản phẩm

SẢN PHẨM DÙNG CHO XÂY DỰNG

SẢN PHẨM DÙNG CHO XÂY DỰNG
Tên sản phẩm: SẢN PHẨM DÙNG CHO XÂY DỰNG

 

Ứng dụng: Được sử dụng trong các công trường xây dựng, được sử dụng để chống rửa trôi đất, xói mòn đất trong hồ và sông.


SẢN PHẨM DÙNG CHO XÂY DỰNG