Giới thiệu

Lịch sử công ty

2015-09-07: Thành lập công ty TNHH Sewha Vina

2015-10-05: Bắt đầu xây dựng giai đoạn 1

2016-03-21: Hoàn thành xây dựng giai đoạn 1

2016-04-15: Tạo mã nhà cung cấp Samsung(DYPF)

2016-06-03: Giao đơn hàng đầu tiên ở Việt Nam

2017-04-13: Hoàn thành xây dựng giai đoạn 2