Giới thiệu

Lịch sử công ty

Công ty được thành lập vào ngày 07 tháng 09 năm 2015 với tổng diện tích 30.000m2 được hoàn thiện qua các giai đoạn:    

Giai đoạn 1- Ngày 21/3/2016: Hoàn thành xây dựng nhà xưởng/nhà kho: 7.109m2 

Giai đoạn 2- Ngày 14/4/2017: Hoàn thành xây dựng nhà xưởng: 7.940m2 

Giai đoạn 3- Ngày 28/4/2018: Hoàn thành xây dựng nhà xưởng (tầng 2): 3.100m2 

Giai đoạn 4- Tháng 6/2022: Hoàn thành nhà xưởng: 1.200m2